1
 
DUYURU

MAVİKENT 2. Ve 4.ETAPTA BULUNAN 11 ADET

KONUTUN SATIŞ ŞARTNAMESİ.

 

  1. SATIŞIN KONUSU:  

 

Belediyemize ait Mavikent 2. ve 4. Etap konutlarında bulunan, aşağıda, sıra no, etabı, mahalle, ada, parsel,  blok,  katı, bağımsız bölüm no, oda sayısı,  yönü, alanı, muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen, Mavikent 2. Etapta   bulunan, Tapunun Mavikent mahallesi, 280 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılı, J ve B blokta 2 adet ve   Mavikent 4. Etapta bulunan, Tapunun Mavikent mahallesi, 6276 ve 6278  ada, 1 parselde kayıtlı  taşınmaz üzerinde yapılı A3, A5, A6, A11, B5, B13, B16 ve B19 blokta 9 adet olmak üzere toplam 11 adet konutun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendine göre  “Konut ve işyerleri açık arttırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa Sunulan konut ve işyerleri alıcı çıkmaması halinde yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.”  hükmü gereğince  satışının yapılmasına encümenin 19/07/2017 tarih ve 3163 sayısıyla karar verilmiştir.

S.No

Etap

Mahalle

Ada

Parsel

Blok

Kat

B.B.
No

Oda
Sayısı

Cephe

Alanı

 Muhammen Bedeli

 % 3 Geçici
Teminat

1

Mavikent 2.Etap

Mavikent

280

2

J

5.Kat

24

2+1

G-D

78,53 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

2

Mavikent 2.Etap

Mavikent

280

2

B

7.Kat

30

2+1

G-D

78,53 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

3

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6278

1

A3

5.Kat

24

2+1

GB-KB

84.87 m²

133.000,00 ?

3.990,00 ?

4

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6278

1

A5

Z.Kat

4

2+1

GB-KB

84.87 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

5

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6278

1

A6

1.Kat

5

2+1

GD-GB

84.87 m²

129.000,00 ?

3.870,00 ?

6

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6278

1

A6

1.Kat

6

2+1

GB-KB

84.87 m²

129.000,00 ?

3.870,00 ?

7

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6278

1

A11

Z.Kat

3

2+1

GD-GB

84.87 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

8

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6276

1

B5

Z.Kat

1

2+1

GD-GB

84.87 m²

122.000,00 ?

3.660,00 ?

9

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6276

1

B13

Z.Kat

2

2+1

KD-GD

84.87 m²

123.000,00 ?

3.690,00 ?

10

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6276

1

B16

Z.Kat

4

2+1

GB-KB

84.87 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

11

Mavikent 4.Etap

Mavikent

6276

1

B19

Z.Kat

1

2+1

KB-KD

84.87 m²

121.000,00 ?

3.630,00 ?

 

  1. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

Satış için müracaat edecek gerçek ve tüzel kişiler, 50,00 TL. Karşılığında Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden satış şartnamesi almalıdır. Konut almak isteyenler her konut için ayrı ayrı şartname bedeli yatırmaları gerekmektedir. (Ayrıca satışa müracaat ettiği halde, her ne sebeple olursa olsun konut alamayanların, şartname bedelleri irat kaydedilecek ve geri iade edilmeyecektir.

 

  1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

a.      Konut satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatı hangi konut için yatırmış ise sadece o konutu satın alabilecekleridir. Birden fazla konut satın almak isteyenler, her konut için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.

b.      Satışı yapılacak olan konutların %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat için ödemeler; Şahinbey Belediyesi veznesine Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki “Şahinbey Belediyesi” nin TR970001500158007266618948 IBAN numaralı hesabına da yapılabilir veya Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verilmek üzere süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu ile de yapılabilir.

c.       Gerek Bankadan yapılacak EFT/havalelerde veya nakdi ödemelerde; gerekse de teminat mektubunda açıklama kısmına müracaat edilen konutun bilgileri yazılmalıdır.

 

  1. TEMİNATA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

a)      Tedavüldeki Türk Parası,

b)      Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dahili teminat mektupları,

 

  1. KONUT ALABİLME ŞARTLARI:

 

Konut alacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 

A.     İstekli gerçek kişi ise:

 

a.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.      İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

c.       Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması halinde Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi,

d.      Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için, Türkiye Sınırları dahilinde olmak şartıyla, adres beyanı,

e.       İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

f.        Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

g.      Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

h.      İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

i.        Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,

j.        Müracaat edilen konuta ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,

k.      Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,

 

B.     İstekli tüzel kişilik ise  

 

a.       Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya satış  tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.      Konutu alacak kişinin tüzel kişiliği temsile ve konut satınalma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c.       Tüzel Kişiliği temsilen konut alacak yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

d.      İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e.       Müracaat edilen konuta ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,

f.        Konut almak için müracaat eden kişi tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

g.      Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,

h.      Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

i.        Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

 

6.      ÖDEME ŞEKLİ:

 

a.      Satış kararının tebliğine müteakip 10  (on) gün içerisinde yatırılmış olan  % 3 geçici teminat bedeli kadar daha teminat yatırılacak ve en az % 6 kesin teminat sağlanmış olacaktır. 10 (on) gün içinde toplamda en az % 6’lık kesin teminat yatırmayanların satış işlemi tek taraflı olarak iptal edilir ve geçici teminatı irat kaydedilir. Bu şekilde satışı iptal olan konut tekrar satışa sunulur.

b.      Konut Alan Gerçek veya Tüzel kişiler, satış kararının tebliğine müteakip, 60 takvim günü içerisinde konut bedelini ve satış masraflarının tamamını [Karar Damga Vergisi (Binde 5,69)] ödeyecektir. Satışı yapılan konutun satış bedeli ve satış masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin veya gelmeyenlerin satışı tek taraflı iptal edilerek teminatları ve yatırmış ise karar damga vergisi de irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan konut tekrar satışa sunulur.

c.       Konutu alan gerçek veya Tüzel kişiler nakit olarak yatırmış olduğu  %6’lık kesin teminatını son ödeme gününden önce Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne dilekçe vererek konut bedeline çevireceklerdir. Aksi takdirde kesin teminatını konut bedeline çevirmediği her gün için gecikme zammı alınır. Teminat için teminat mektubu getirenler de yasal süresi içerisinde (son ödeme gününe kadar) teminat miktarı tutarınca nakit parayı Belediyemiz hesabına yatırarak, teminat mektubunu geri iade almalıdır. Aksi takdirde; teminat mektubu Belediyemiz tarafından tazmin edilecektir.

d.      Banka Kredisi kullanmak isteyen gerçek veya Tüzel kişiler; şartnamemiz ekinde sunulan örnek banka taahhüt yazısını, kredi kullanacakları ilgili bankadan getireceklerdir. Banka taahhüt yazısı; İlgili bankanın antetli kağıdına yazılacak olup,  ekinde krediyi veren/onaylayan yetkililerin imza sirküleri olacaktır. Banka taahhüt yazısının şartname ekindeki örnekle birebir aynı olmaması halinde; yazının kabul edilip edilemeyeceğine Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü karar verecektir.

 

      Ödemelerin aksaması veya geciktirilmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Yasasının 51.Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

 

7.      SATIŞIN FESİH SEBEPLERİ:

 

Konutu alan Gerçek ve Tüzel kişiler, Satış şartnamesindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı şartname hükümlerini yerine getirmediği takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın konut satışı iptal edilir ve % 6 Kesin Teminatı ve yatırmış ise Karar Damga Vergisi irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan konut tekrar satışa sunulur.

 

8.       ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

a.      Satışı yapılan konutların her türlü vergi, resim, harçlar, tapu masrafları ve tüm yasal masraflar konut alandan tahsil edilecektir. Konutların her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler, proje bedelleri ve bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca alıcı aboneliklerle ilgili ileride oluşabilecek proje değişiklikleri ve malzeme standartları değişimi söz konusu olduğunda her türlü tadilat ve giderleri ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

b.      Satışı yapılan konutun satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaz. Ayrıca satış bedelinin ve masraflarının tamamının belirtilen süre içerisinde ödenmesine müteakip; 30 (otuz) gün içerisinde alıcının tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.  Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğunuz  % 6 kesin teminatı, karar damga vergisi irat kaydedilir. Kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.

c.       Alıcı; satış bedelini ve masraflarının tamamını belirtilen süre içerisinde ödemesine müteakip; 30 (Otuz) gün içerisinde tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı, karar damga vergisi irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Alıcı, belirtilen süre içerisinde adına tapu tescil işlemi yaptıktan sonra, söz konusu konutla ilgili her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler,  bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) ödemekle yükümlüdür. Ayrıca; varsa Belediyemiz tarafından önceden ödenen herhangi bir abonelik ücreti, demirbaş giderleri v.b. ödemeler, (aidat hariç), tapu devir işleminden önce alıcıdan tahsil edilir.

 

d.      Satın alınan konut, alıcının talebi üzerine Belediye Encümeni’nin kararıyla başkasına devir edilebilir. Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk satıştaki alıcıdaki şartlar aranır.  Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde satışı iptal edilir ve alıcının teminatları ve yatırmış ise karar damga vergisi de Belediyemiz adına irat kaydedilir. Kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Söz konusu konut teslimatı; satış bedelinin tamamı yatırılarak tapu devri yapıldıktan sonra Belediyemizin belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır.

 

 

e.       Konutlar mevcut haliyle satılacak olup, satışı yapılan konutlar Belediyemizin belirleyeceği bir tarihte teslim edilecektir. Alıcı satın almış olduğu konutta, tadilat veya değişiklik yapmak istediği takdirde; Belediyemizin ilgili müdürlüğünden izin almak şartıyla ve uygun görüldüğü takdirde tadilat ve değişiklik yapabilecektir. İlgili Müdürlüğün izni alındıktan sonra yapılacak olan tadilat ve işlemlerle ilgili tüm masraflar alıcı/kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ve benzeri tadilat işleri ile ilgili Belediyeden herhangi bir bedel ödemesi yapılmayacaktır.

f.        Konutlar mevcut haliyle teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.  

 

g.      Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

h.      Satışı yapılan konutlar tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

i.        Betonarme döşemelere ve asma katlara ilave yükler yüklenmeden önce ilgili statik projeye uygun çalışma yapılacak olup, ilgili yerin statik proje müellifinden (projeden sorumlu mühendis) izin alınmadan herhangi bir ilave yük yüklenmesine izin verilmeyecektir. Aksi halde oluşabilecek/oluşan  zararlardan ilgili alıcı/kullanıcı sorumludur. Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

j.        Yapılabilecek olan tadilatlar kullanıcıların kendi bağımsız bölümleri dâhilinde geçerli olup, müşterek kısımlarla ilgili olmayacak, binanın teknik ve estetik özellikleri ile yönetim planı ile bağdaşır olacaktır.

k.      Komisyon (Encümen) satış işlemini kısmen veya tamamen onaylayabilir veya iptal edebilir. Komisyonun bu hususta alacağı kararlar kesindir.

l.        Alıcı, satın aldığı daire için Bina veya Site Yönetiminin belirlediği demirbaş harcaması, binanın elektrik, su, doğalgaz aboneliği ile tesisat v.b. masrafları, dairenin içine sonradan yapılması gereken/yapılmış doğalgaz tesisatı, güvence bedeli v.b. varsa tapu devrinden önce bu ücretlerin kendi dairesine düşen payın tamamını yönetime veya yönetimin anlaştığı firmaya ödemesi gerekmektedir. Bu masraflardan Belediyemiz tarafından yönetime ödenen herhangi bir ücret varsa, bu ücreti Belediyemiz hesabına yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde; Belediyemiz tapu devir işlemini yapmayacaktır.

 

9.      VERGİ-RESİM VE HARÇLAR :

 

Bu satış işleminden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar (Karar Damga Vergisi, ve Tapu Alım Harcı v.s.) konutu alan gerçek ve tüzel kişiliklere ait olacaktır. 

 

10.  SATIŞ KARARININ TEBLİĞİ VE ONAYI:

 

Alıcının satış dilekçesiyle Belediyemize müracaatı sonucu, alınacak Encümen kararının onayına/İmzalanmasına müteakip, yazılacak satış tebligatının en geç 5 (BEŞ) işgünü içinde alıcıya, alıcının vekiline ve ya 1.dereceden yakınına yada nüfusta kayıtlı olduğu ilgili mahalle muhtarına imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

 

11.  UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ :

 

Bu Satışta doğacak anlaşmazlıklar hususunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 11 maddeden oluşan şartnameyi okudum ve şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Bu şartnamede yazılı olmayan durumların çözümü Belediye Kanunun 69.maddesi ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ve Şahinbey Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ile genel hukuk kurallarına göre yapılacaktır.

                                                                                                                                                     

T.C.KİMLİK VE VERGİ NO                      : ……………………………………………..

 

ADI SOYADI                                    : …………………………………………….

 

İŞ / EV TELEFONU                         : …………………………………………….

 

CEP TELEFONU                              : …………………………………………….

 

E- MAİL ADRESİ                             : ……………………………………………

 

TEBLİGAT ADRFESİ                      : ……………………………………….……

 

 

TARİH                                              : …..../……./2017

 

 

Ekler                          :    

Ek 1 – (1 Adet Belediyemiz adına borcu yok formu)

Ek 2 – (1 Adet banka kredi yazısı formu)                 


Arşiv  l 
Yazdır  l 
2492 Kez Görüntülendi
 
  l   Site İçi Ara
  l   Rss
  l   Basında Şahinbey
  l   Hizmet Rehberi
  l   Bilgi Edinme
  l   Bağlantı
  l   Nöbetçi Eczaneler
  l   Konuk Defteri
  l   Site Haritası
  l   WebMail
 | 
1