Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Duyuru
Çamlıca 2. Etaptaki 1 Adet İşyeri Satış Şartnamesi

ÇAMLICA 2. ETAPTA BULUNAN

İŞYERLERİNİN SATIŞ ŞARTNAMESİ.

 

  1. SATIŞIN KONUSU:  

 

Belediyemize ait Çamlıca 2. Etap Konutlarında bulunan, 1 adet işyerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendine göre  “Konut ve işyerleri açık arttırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa Sunulan konut ve işyerleri alıcı çıkmaması halinde yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye encümeni yetkilidir.”  hükmü gereğince Yazıcık konutlarında bulunan işyerlerine alıcı çıkmaması halinde yeniden ihale çıkarılmaksızın belirlenmiş olan bedel üzerinden Encümen kararıyla satışlarının yapılmasına Encümenin 03/01/2018 tarih ve 5 sayısıyla karar verilmiştir.

 

S.No

Etap

Mahalle

Ada

Prsl

Blok

B.Böl.
No

Kapı
No

Yön

Alanı

Toplam
Alan

Muhammen
Bedel

% 3 Geçici
Teminat

1.Bod

Z.Kat

Asma K.

1

2. Etap

Nuripazarbaşı

2401

127

B

28

10B/C

Doğu

 148,95 m²

 148,95 m²

 112,10 m²

 410,00 m²

745.000,00 ?

22.350,00 ?

 

  1. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

Satış için müracaat edecek gerçek ve tüzel kişiler, 50,00 TL. Karşılığında Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden satış şartnamesi almalıdır. İşyeri almak isteyenler her işyeri için ayrı ayrı şartname bedeli yatırmaları gerekmektedir. (Ayrıca satışa müracaat ettiği halde, her ne sebeple olursa olsun işyeri alamayanların, şartname bedelleri irat kaydedilecek ve geri iade edilmeyecektir.

 

  1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

a.      İşyeri satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatı hangi işyeri için yatırmış ise sadece o işyerini satın alabilecekleridir. Birden fazla işyeri satın almak isteyenler, her işyeri için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.

b.      Satışı yapılacak olan işyerlerinin %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat için ödemeler; Şahinbey Belediyesi veznesine Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki “Şahinbey Belediyesi” nin TR970001500158007266618948 IBAN numaralı hesabına da yapılabilir veya Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verilmek üzere süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu ile de yapılabilir.

c.       Gerek Bankadan yapılacak EFT/havalelerde veya nakdi ödemelerde; gerekse de teminat mektubunda açıklama kısmına müracaat edilen işyerinin bilgileri yazılmalıdır.

  1. TEMİNATA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

a)      Tedavüldeki Türk Parası,

b)      Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dahili teminat mektupları,

 

  1. İŞYERİ ALABİLME ŞARTLARI:

 

İşyeri alacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 

A.     İstekli gerçek kişi ise:

 

a.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.      Nüfus cüzdan fotokopisi,

c.       Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması halinde İkametgah belgesi,

d.      Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için, Türkiye Sınırları dahilinde olmak şartıyla, adres beyanı,

e.       İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

f.        Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname,

g.      İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

h.      Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,

i.        Müracaat edilen işyerine ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,

j.        Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,

B.     İstekli tüzel kişilik ise  

 

a.      Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya Satış tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.      İşyeri alan kişinin tüzel kişiliği temsilen ve işyeri alma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

c.       Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

d.      İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

e.       Müracaat edilen işyerine ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,

f.        İşyeri almak için müracaat eden kişi tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

g.      Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,

h.      Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

i.        Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

 

6.      İŞYERİ SATIŞI YAPILMAYACAK OLANLAR :

 

A.     Satışı yapan idarenin;

a.       İta amirleri

b.      Satış işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c.       (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d.      (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

B.     Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

C.     Satış ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

7.       ÖDEME ŞEKLİ:

 

a.      İşyeri Satış Bedelini Peşin ödemek isteyenler:

 

a-1 Satış kararının tebliğine müteakip 10 (On) gün içerisinde % 3 geçici teminat daha yatırarak, teminatlarını % 6 kesin teminata çevireceklerdir. 10 (on) gün içinde toplamda en az % 6’lık kesin teminat yatırmayanların satış kararı tek taraflı olarak iptal edilir ve geçici teminatı irat kaydedilir. Bu şekilde satışı iptal olan konutlar tekrar satışa sunulur.

 

a-2 Satış kararının tebliğine müteakip, 60 takvim günü içerisinde işyeri satış bedelini ve satış masraflarının tamamını [Karar Damga Vergisi (Binde 5,69)] ödeyecektir. Satışı yapılan işyerlerinin satış bedeli ve satış masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin satışı tek taraflı iptal edilerek teminatları irat kaydedilir ve yatırmış ise karar damga vergisi geri iade edilmeyecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan işyerleri tekrar satışa sunulur.

 

b.      İşyerini Satış Bedelini Taksitli ödemek isteyenler:

 

b-1 Satış kararının tebliğine müteakip 10 (On) gün içerisinde % 3 geçici teminat daha yatırarak, teminatlarını % 6 kesin teminata çevireceklerdir. İşyeri satışı yapılan gerçek ve tüzel kişiler, işyeri satış bedelinin % 50 ‘sini peşin, geriye kalan kısmını ise 12 ayda (on iki) eşit taksitle ödeyeceklerdir. İşyerinin satışı ile ilgili alınmış olan % 6 kesin teminat bedeli peşinata mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) gün içerisinde % 50’ye tamamlanacak ve satış masraflarını peşin [Karar Damga Vergisi (Binde 5,69) ve Sözleşme Damga Vergisi (Binde 9,48)]  ödeyerek, sözleşme yapacaklardır. Sözleşme yapılmasıyla birlikte, İdarenin belirleyeceği bir tarihte işyerinin anahtar teslimi MEVCUT HALİYLE alıcıya teslim edilecektir. Alıcının şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirmediği veya vazgeçmesi durumunda, işyerinin satış bedelinin % 6’lık kısmına denk gelen kesin teminat miktarı irat kaydedilir ve satış masrafları (Karar Damga ve Sözleşme Damga vergisi) geri iade edilmez.

 

b-2 Satış kararının tebliğine müteakip yukarıda belirtilen süre içerisinde almış oldukları işyerinin satış bedelinin % 6 kesin teminatını, % 50 peşinat tutarını ve satış masraflarını ödemedikleri takdirde, geçici veya kesin teminatları Belediyemiz adına irat kaydedilecek ve satış kararı iptal edilecektir. İşyerini alan gerçek ve tüzel kişiler satış bedelini ve satış masraflarının tamamını peşin olarak ödedikleri takdirde, taşınmazın tapusu verilecektir. Taksitli ödemelerde ise taksitlerinin ve vergilerin tamamının ödenmesi halinde tapu verilecektir.

 

b-3 Satış bedelinin peşinatı ve satış masraflarının yatırılmasına müteakip, geriye kalan borç miktarı bir sonraki ayda başlamak üzere her ayın 1 ile 30 arasında ödenecek olup, en fazla 12 ayda (On iki) eşit taksitle ödeyeceklerdir.

 

b-4 İşyeri satışlarında Peşinat ve satış masrafları alındıktan sonra, kalan borç miktarı her yıl bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi ile çarpılarak yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

 

b-5 Taksit ödemeleri ile ilgili, üst üste 3 taksit ödenmemesi, aksaması veya gecikmesi durumunda, borcun gecikme faizi ile birlikte 30 (Otuz) gün içinde ödenmesi ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Yapılan tebligata müteakip, 30 (Otuz) gün içerisinde ödenmemesi durumunda satış kararı tek taraflı olarak iptal edilerek, geçici ve kesin teminatı irat  kayıt  edilir  ve  satış  masrafları  (Karar Damga Vergisi ve Sözleşme Damga Vergisi) iade  edilmez  ve  kalan  bakiye  olması  halinde,   alıcının yazılı  dilekçesine  istinaden,  dilekçede  belirtilen  İban  Hesap  numarasına  faizsiz  olarak  yatırılır.

 

b-6 Satış Kararının yukarıdaki sebeplerden dolayı iptali halinde, işyerini belirtilen  süre  içerisinde alıcısı/kiracısı tarafından Belediyemize teslim edilmemesi durumunda, her geçen gün için Belediyemizce taşınmaz sahibinden ecrimisil alınır ve yasal işlem başlatılır, ayrıca işyerine hasar vermiş ise bunun bedeli’ de ilgiliye ödenecek tutardan mahsup edilir.

 

 

c.       4707 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “Taksitli satışlarda taksit tutarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi halinde taşınmaz alıcısı adına devredilir.” hükmüne göre kanundaki şartların tamamlanması neticesinde de tapu verilebilir. Ayrıca banka kredisi kullanılması durumunda, banka ipoteği öncesi bankanın taahhütname vermesi ve İdarenin uygun görmesi halinde, işyeri alan istekliye tapu devri yapılabilir. 

  

d.      İşyerini alan gerçek veya Tüzel kişiler, peşin ödeyecekleri işyeri için nakit olarak yatırmış olduğu  %6’lık kesin teminatını son ödeme gününden önce Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne dilekçe vererek işyeri bedeline çevireceklerdir. Aksi takdirde kesin teminatını işyeri bedeline çevirmediği her gün için gecikme zammı alınır. Teminat ile ilgili teminat mektubu getirenler de yasal süresi içerisinde (son ödeme gününe kadar) teminat miktarı tutarınca nakit parayı Belediyemiz hesabına yatırarak, teminat mektubunu geri iade almalıdır. Aksi takdirde; teminat mektubu Belediyemiz tarafından tazmin edilecektir.

e.       Banka Kredisi kullanmak isteyen gerçek veya Tüzel kişiler; şartnamemiz ekinde sunulan örnek banka taahhüt yazısını, kredi kullanacakları ilgili bankadan getireceklerdir. Banka taahhüt yazısı; İlgili bankanın antetli kağıdına yazılacak olup, ekinde krediyi veren/onaylayan yetkililerin imza sirküleri olacaktır. Banka taahhüt yazısının şartname ekindeki örnekle bire bir aynı olmaması halinde; yazının kabul edilip edilemeyeceğine Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü karar verecektir.

 

            Ödemelerin aksaması veya geciktirilmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Yasasının 51.Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

 

8.      SATIŞIN FESİH SEBEPLERİ:

 

İşyeri alan Gerçek ve Tüzel kişiler, satış şartnamesindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirmediği takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın işyeri satış kararı iptal edilir ve Belediyemiz hesabında bulunan %3 geçici veya % 6 Kesin Teminatı irat kaydedilecektir. Karar Damga ve Sözleşme Damga Vergisi geri iade edilmeyecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.

 

9.       ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

a.      Satışı yapılan işyerlerinin her türlü vergi, resim, harçlar, tapu masrafları ve tüm yasal masraflar işyeri alandan tahsil edilecektir. İşyerlerinin her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler, proje bedelleri ve bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca alıcı aboneliklerle ilgili ileride oluşabilecek proje değişiklikleri ve malzeme standartları değişimi söz konusu olduğunda her türlü tadilat ve giderleri ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

b.      Alıcı; satış bedelini ve masraflarının tamamını belirtilen süre içerisinde ödemesine müteakip; 30 (Otuz) gün içerisinde tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Alıcı, belirtilen süre içerisinde adına tapu tescil işlemi yaptıktan sonra, söz konusu işyeri ile ilgili her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler,  bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) ödemekle yükümlüdür. Ayrıca; varsa Belediyemiz tarafından önceden ödenen herhangi bir abonelik ücreti, demirbaş giderleri v.b. ödemeler, (aidat hariç), tapu devir işleminden önce alıcıdan tahsil edilir.

c.       Peşin satışlarda satın alınan işyeri; alıcının talebi üzerine,  Belediye Encümeni’nin kararıyla bin başkasına devir edilebilir. Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk satıştaki şartlar aranır. Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde satış iptal edilir ve alıcının teminatları irat kaydedilir ve yatırmış ise   Karar Damga Vergisi ve Sözleşme Damga Vergisi de iade edilmez. Kalan bakiye, ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Söz konusu işyeri teslimatı; satış bedelinin tamamı yatırılarak tapu devri yapıldıktan sonra Belediyemizin belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır.

d.      Satışı yapılan işyerlerinin satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaz. Ayrıca satış bedelinin ve masraflarının tamamının belirtilen süre içerisinde ödenmesine müteakip; 30 (otuz) gün içerisinde alıcının tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. 

e.       İŞYERLERİ MEVCUT HALİYLE satılacak ve teslim edilecektir. Alıcı satın almış olduğu işyeri ile ilgili tadilat veya değişiklik yapmak istediği takdirde; Belediyemizin ilgili müdürlüğünden izin almak şartıyla ve uygun görüldüğü takdirde tadilat ve değişiklik yapabilecektir. İlgili Müdürlüğün izni alındıktan sonra yapılacak olan tadilat ve işlemlerle ilgili tüm masraflar alıcı/kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ve benzeri tadilat işleri ile ilgili Belediyeden herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

f.        İşyerleri mevcut haliyle teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

  

g.      Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır.  “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

h.      Satışı yapılan işyerinin tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

i.        Betonarme döşemelere ve asma katlara ilave yükler yüklenmeden önce ilgili statik projeye uygun çalışma yapılacak olup, ilgili yerin statik proje müellifinden (projeden sorumlu mühendis) izin alınmadan herhangi bir ilave yük yüklenmesine izin verilmeyecektir. Aksi halde oluşabilecek/oluşan zararlardan ilgili alıcı/kullanıcı sorumludur. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

j.        Yapılabilecek olan tadilatlar kullanıcıların kendi bağımsız bölümleri dâhilinde geçerli olup, müşterek kısımlarla ilgili olmayacak, binanın teknik ve estetik özellikleri ile ve yönetim planı ile bağdaşır olacaktır.

k.      Alıcı, satın aldığı veya alacağı işyeri için Bina veya Site Yönetiminin belirlediği demirbaş harcaması, binanın elektrik, su, doğalgaz aboneliği ile tesisat v.b. masrafları, dairenin içine sonradan yapılması gereken/yapılmış doğalgaz tesisatı, güvence bedeli v.b. varsa tapu devrinden önce bu ücretlerin kendi işyerine düşen payın tamamını yönetime veya yönetimin anlaştığı firmaya ödemesi gerekmektedir. Bu masraflardan Belediyemiz tarafından yönetime ödenen herhangi bir ücret varsa, bu ücreti Belediyemiz hesabına yatırması gerekmektedir. Aksi takdirde; Belediyemiz tapu devir işlemini yapmayacaktır.

 

10.  VERGİ-RESİM VE HARÇLAR :

 

Bu satıştan dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar (Karar Damga Vergisi, Sözleşme Damga Vergisi  ve Tapu Alım Harcı v.s.) işyeri alan gerçek ve tüzel kişiliklere ait olacaktır. 

 

11.              SATIŞIN TEBLİĞİ VE ONAYI :

 

Alıcının satış dilekçesiyle Belediyemize müracaatı sonucu, alınacak Encümen kararının onayına/İmzalanmasına müteakip, yazılacak satış tebligatının en geç 5 (BEŞ) işgünü içinde alıcıya, alıcının vekiline veya 1. dereceden yakınına ya da nüfusta kayıtlı olduğu ilgili mahalle muhtarına imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

 

12.   UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ :

 

Bu satıştan  doğacak anlaşmazlıklar hususunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 12. Maddeden oluşan şartnameyi okudum ve şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Bu şartnamede yazılı olmayan durumların çözümü 5393 sayılı Belediye Kanunun 69.maddesi ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ve Şahinbey Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ile genel hukuk kurallarına göre yapılacaktır.

                                                                                                                                                    

T.C.KİMLİK VE VERGİ NO                      : ……………………………………………..

 

ADI SOYADI                                    : …………………………………………….

 

İŞ / EV TELEFONU                         : …………………………………………….

 

CEP TELEFONU                              : …………………………………………….

 

E- MAİL ADRESİ                             : ……………………………………………

 

TEBLİGAT ADRESİ                        : ……………………………………….……

 

TARİH                                              : …..../…./2018

 

Ekler                          :   

Ek 1 – (1 Adet Belediyemiz adına borcu yok formu)

 

Ek 2 – (1 Adet banka kredi yazısı formu)                 


slogan3
FORMLAR
BİLGİ HİZMETLERİ
İLETİŞİM
Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Cad. No:8 Şahinbey / GAZİANTEP
Telefon 0 342 232 1111
Faks 0 342 232 3445
Kep Adres: sahinbeybld@hs01.kep.tr
FOTO GALERİ
Tüm Hakları Saklıdır. 2018 - ŞAHİNBEY BELEDİYESİ Yazılım K7