1
 
İHALELERİMİZ
Yazıcık 6 Adet İş Yerinin Satış İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Yazıcık 6 Adet İş Yerinin Satış İhalesi
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık Arttırma
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu Yürürlükte Olan İhaleler
Açıklama

 

YAZICIK  İŞYERLERİ SATIŞ ŞARTNAMESİ.

 

 

 

 

 

 1. İHALENİN KONUSU:  

 

 

 

Belediyemize ait Yazıcık Konutlarında bulunan, Tapunun Yazıcık mahallesi, 19K-4A pafta, 711 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılı olan, aşağıda sıra no, mahalle, ada, parsel,  blok,  bağımsız bölüm no, kapı no. niteliği,  konumu, alanı, muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen zeminde katta yapılı olan 6 adet  işyerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendine göre “Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla” satış işidir.

 

 

 

S.No

Mahalle

Ada

Prsl

Blok

B.Böl.
No

Kapı
No

Niteliği

Konumu

 Zemin
Kat
Alanı  

 Depo
Alanı

 Toplam
 Alan

Muhammen
Bedel

% 3 geçici
Teminat

 
 

1

Yazıcık

711

19

A1

5

51/1A

Dükkan
(Fırın)

Ara

    93,80 m²

 

    93,80 m²

  500.000,00 TL

  15.000,00 TL

 

2

Yazıcık

711

19

A2

7

51/2A

Dükkan

Ara

    41,86 m²

 

    41,86 m²

  135.000,00 TL

    4.050,00 TL

 

3

Yazıcık

711

19

A2

9

51/2C

Dükkan

Ara

    50,50 m²

 

    50,50 m²

  160.000,00 TL

    4.800,00 TL

 

4

Yazıcık

711

19

B1

11

51/3A

Dükkan
 (Depolu)

Köşe

    90,90 m²

  107,12 m²

  198,02 m²

  500.000,00 TL

  15.000,00 TL

 

5

Yazıcık

711

19

B1
B2

12
13

51/3B
51/4A

Dükkan
 (Depolu)

Ara

  177,85 m²

  185,50 m²

  363,35 m²

  810.000,00 TL

  24.300,00 TL

 

6

Yazıcık

711

19

B2

12

51/4C

Dükkan
 (Depolu)

Köşe

    41,70 m²

    42,58 m²

    84,28 m²

  250.000,00 TL

    7.500,00 TL

 

 

 

 

 1. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

   

 

İhale, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesi gereğince “Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla” satışı yapılacaktır.

 

 

 

 1.  İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

 

 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, 50,00 TL. Karşılığında Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden ihale şartnamesi almalıdır. İhaleye girmek isteyenler her işyerleri için ayrı ayrı şartname bedeli yatırmaları gerekmektedir. 1. ve/veya 2. ihalede işyeri alamayanların yatırmış oldukları şartname bedelleri diğer ihalelerde de geçerli olacaktır. Ayrıca ihalelere iştirak edipte, ihalelerde işyeri alamayanlar, Encümen kararıyla yapılacak olan satışlarda tekrar şartname bedeli yatırmayacaklardır. Ancak; ihaleye iştirak ettiği halde işyeri alamayanların veya ihaleye iştirak etmeyenlerin, şartname bedelleri irat kaydedilecek ve geri iade edilmeyecektir

 

 

 

 1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

 

 

 1. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatı hangi işyeri için yatırmış ise sadece o işyerinin ihalesine girebileceklerdir. Birden fazla işyeri ihalesine girmek isteyenler, her işyeri için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.

 2. Satışı yapılacak olan işyerlerinin %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat için ödemeler; Şahinbey Belediyesi veznesine Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki “Şahinbey Belediyesi” nin TR970001500158007266618948 IBAN numaralı hesabına da yapılabilir veya Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verilmek üzere süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu ile de yapılabilir.

 3. Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki hesabına, satışı yapılacak olan işyerlerinin teminatları ile ilgili Banka dekontunun açıklama kısmında veya süresiz limit dâhili Banka teminat mektubunda,  müracaat edilecek işyerinin bilgileri belirtilmelidir.

 4. İhale Komisyonu; ihalenin herhangi bir safhasında, açık arttırma yükseldiği takdirde yükselen miktara göre %3 geçici teminat farkının tamamlatılmasını isteyebilir. Geçici teminat farkını vermeyenler veya tamamlayamayanlar ihale dışı bırakılarak, ihale bu şartı yerine getirenler arasında devam ettirilir. İhale üzerinde kalan Gerçek veya Tüzel kişiler, yükselen miktara göre % 3 geçici teminat farkını, ihale anında veya aynı gün saat: 16.00’ya kadar Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz hesabına yatırmak zorunda olup, teminat farkını yatıramayanların ihalesi tek taraflı iptal edilerek, Belediyemiz hesabına veya veznesine bulunan % 3 geçici teminatı Belediyemiz adına irat kaydedilir. Bu şekilde ihalesi iptal edilen işyerleri tekrar satışa sunulur.

 5. Ayrıca; İhale üzerinde kalan Gerçek veya Tüzel kişiler, birden fazla işyerinin ihalesi için % 3 geçici teminat yatırmaları durumunda, üzerinde kalan işyerinin teminat farkını ihale anında veya aynı gün mesai bitimine kadar Belediyemize dilekçe vererek, ihalesine katılmadığı veya alamadığı işyerinin % 3 teminatı ile mahsup edebilir.

 6. İhale üzerinde kalan Gerçek veya Tüzel kişiler, şartname hükümlerini yerine getirmediği veya geçici teminat farkını yatırmadığı takdirde; ihale tek taraflı fesih edilerek, almış olduğu işyerinin % 3 geçici teminatı, Belediyemiz adına irat kaydedilir.

 

 

 

 1. TEMİNATA İLİŞİKİN ESASLAR:

 

 

 

 1. Tedavüldeki Türk Parası,

 2. Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dahili teminat mektupları,

   

 

 1. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

 

 

 

Satışı yapılacak işyerlerinin 1. İhalesi 19/EKİM/2016 Çarşamba günü Saat 14:30’da yapılacak olup, son başvuru tarihi 18/EKİM/2016 Salı günü saat 16:00’ya kadar olacaktır. Satış sonrası kalan işyerlerinin 2. İhalesi 26/EKİM/2016 Çarşamba günü Saat 13:30’da yapılacak olup, son başvuru tarihi 25/EKİM/2016 Salı günü saat 16:00’ya kadar olacaktır. Söz konusu ihaleler Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

İhale sonrası kalan işyerlerinin satışları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendinde yer alan “Konut ve işyerleri açık arttırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa Sunulan konut ve işyerleri alıcı çıkmaması halinde yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye encümeni yetkilidir.” hükmü gereğince satışına devam edilir.

 

 

 

Not: İhale Komisyonu 2. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,  İhale Komisyonunun bu hususta alacağı karar kesindir

 

 

 

 1. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 

 

 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 

 

 

 1. İstekli gerçek kişi ise :

   

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

 3. Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi),

 4. Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

 5. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

 6. Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,

 7. Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

 8. İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 9. Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

 10. Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

 11. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,

 12. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

 1. İstekli tüzel kişilik ise  

   

 

 1. Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

 3. Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

 4. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,

 5. Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz, belge veya süresiz limit dahili teminat mektubu,

 6. İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 7. Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

 8. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

   

 

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Müracaat tarihi içerisinde Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

 

 

 

 1. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR :

   

 

 1. İhaleyi yapan idarenin;

 

  1. İta amirleri

  2. İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

  4. (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

 

 1. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

   

 

 1.  ÖDEME ŞEKLİ:

   

 

 1. İhalenin tebliğine müteakip 10  (on) gün içerisinde yatırılmış olan  % 3 geçici teminat bedeli kadar daha teminat yatırılacak ve en az % 6 kesin teminat sağlanmış olacaktır.10 gün içinde toplamda en az % 6’lık kesin teminat yatırmayanların satış ihalesi tek taraflı olarak iptal edilir ve geçici teminatı irat kaydedilir. Bu şekilde ihalesi veya satışı iptal olan işyerleri tekrar satışa sunulur.

 2. İhaleyi Alan Gerçek veya Tüzel kişiler, ihalenin tebliğine müteakip, 60 takvim günü içerisinde işyerinin bedelini ve ihale masraflarının tamamını [K.D.V (%18), Tellaliye (%1) ve İhale Karar Damga Vergisi (Binde 5,69)] ödeyecektir. Satışı yapılan işyerlerinin satış bedeli ve ihale masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin veya gelmeyenlerin satış ihalesi tek taraflı iptal edilerek teminatları ve yatırmış ise tellaliye ile ihale karar damga vergisi de irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde ihalesi veya satışı iptal olan işyerleri tekrar satışa sunulur.

 3. İhaleyi alan gerçek veya Tüzel kişiler nakit olarak yatırmış olduğu  %6’lık kesin teminatını son ödeme gününden önce Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne dilekçe vererek  işyeri bedeline çevireceklerdir. Aksi takdirde kesin teminatını işyeri bedeline çevirmediği her gün için gecikme zammı alınır. Teminat ile ilgili teminat mektubu getirenler de yasal süresi içerisinde (son ödeme gününe kadar) teminat miktarı tutarınca nakit parayı Belediyemiz hesabına yatırarak, teminat mektubunu geri iade almalıdır. Aksi takdirde; teminat mektubu Belediyemiz tarafından tazmin edilecektir.

 4. Banka Kredisi kullanmak isteyen gerçek veya Tüzel kişiler; şartnamemiz ekinde sunulan örnek banka taahhüt yazısını, kredi kullanacakları ilgili bankadan getirileceklerdir.(Banka taahhüt yazısı: İlgili bankanın antetli kağıdına yazılacak olup,  krediyi veren/onaylayan yetkililerin imza sirküleri olacaktır.)Banka taahhüt yazısının şartname ekindeki örnekle birebir aynı olmaması halinde; yazının kabul edilip edilemeyeceğine Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü karar verecektir.

              Ödemelerin aksaması veya geciktirilmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Yasasının 51.Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

   

 

 1. İHALENİN FESİH SEBEPLERİ:

   

  İhaleyi alan Gerçek ve Tüzel kişiler, ihale şartnamesindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı şartname hükümlerini yerine getirmediği takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın satış ihalesi iptal edilir ve Belediyemiz hesabında bulunan %3 geçici veya % 6 Kesin Teminatı ve yatırmış ise Tellaliyesi ile İhale Karar Damga Vergisi irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması halinde ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır

   

 2.  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

   

 

 1. Satışı yapılan işyerlerinin her türlü vergi, resim, harçlar, tapu masrafları ve tüm yasal masraflar işyerleri alandan tahsil edilecektir. İşyerlerinin her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler, proje bedelleri ve bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca alıcı aboneliklerle ilgili ileride oluşabilecek proje değişiklikleri ve malzeme standartları değişimi söz konusu olduğunda her türlü tadilat ve giderleri ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

 2. Alıcı; satış bedelini ve masraflarının tamamını belirtilen süre içerisinde ödemesine müteakip; 30 (Otuz) gün içerisinde tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı, tellaliyesi ve ihale karar damga vergisi irat kaydedilecek olup, kalan bakiye  ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Alıcı, belirtilen süre içerisinde adına tapu tescil işlemi yaptıktan sonra, söz konusu işyerleri ile ilgili her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler,  bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca; varsa Belediyemiz tarafından önceden ödenen herhangi bir abonelik ücreti, demirbaş giderleri v.b. ödemeler, (aidat hariç), tapu devir işleminden önce alıcıdan tahsil edilir.

 3. Satın alınan işyerleri ile ilgili alıcının talebi üzerine Belediye Encümeni’nin kararıyla başkasına devir edilebilir. Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk ihaledeki şartlar aranır.  Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde satış ihalesi iptal edilir ve alıcının teminatları ve yatırmış ise tellaliye ile ihale karar damga vergisi de Belediyemiz adına irat kaydedilecek olup, kalan bakiye ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Söz konusu işyerleri teslimatı; satış bedelinin tamamı yatırılarak tapu devri yapıldıktan sonra Belediyemizin belirleyeceği program dâhilinde yapılacaktır.

 4. Satışı yapılan işyerlerinin satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaz. Ayrıca satış bedelinin ve masraflarının tamamının belirtilen süre içerisinde ödenmesine müteakip; 30 (otuz) gün içerisinde alıcının tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.  Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı, tellaliyesi ve ihale karar damga vergisi irat kaydedilir. Kalan bakiye  ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.

 5. İşyerleri mevcut haliyle satılacak ve teslim edilecektir. Alıcı satın almış olduğu işyeri ile ilgili tadilat veya değişiklik yapmak istediği takdirde; Belediyemizin ilgili müdürlüğünden izin almak şartıyla ve uygun görüldüğü takdirde tadilat ve değişiklik yapabilecektir. İlgili Müdürlüğün izni alındıktan sonra yapılacak olan tadilat ve işlemlerle ilgili tüm masraflar alıcı/kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ve benzeri tadilat işleri ile ilgili Belediyeden herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

 6. İşyerleri mevcut haliyle teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.  

 7. Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır. . “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

 8. Satışı yapılan işyerlerinin tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir bedel ödenmesi de söz konusu olmayacaktır.  Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

 9. Betonarme döşemelere ve asma katlara ilave yükler yüklenmeden önce ilgili statik projeye uygun çalışma yapılacak olup, ilgili yerin statik proje müellifinden (projeden sorumlu mühendis) izin alınmadan herhangi bir ilave yük yüklenmesine izin verilmeyecektir. Aksi halde oluşabilecek zararlardan ilgili alıcı/kullanıcı sorumludur. . “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.

 10. Yapılabilecek olan tadilatlar kullanıcıların kendi bağımsız bölümleri dâhilinde geçerli olup, müşterek kısımlarla ilgili olmayacak, binanın teknik ve estetik özellikleri ile ve yönetim planı ile bağdaşır olacaktır.

 11. İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi kısmen veya tamamen onaylayabilir veya iptal edebilir. İhale komisyonunun bu hususta alacağı kararlar kesindir.

 12. Alıcı, satın aldığı işyerleri ile ilgili ; demirbaş harcaması, abonelik, doğalgaz abonelik, doğalgaz tesisatı ve doğalgaz güvence bedeli olarak Belediyemiz tarafından Doğalgaz firmalarına ve bina yöneticilerine ödenmiş olan bedelleri, tapu tescil işlemi yapılmadan önce Belediyemize geri ödeyecektir. Aksi takdirde Belediyemiz tarafından tapu devir işlemi yapılmayacaktır.

 13. Satışı yapılan, işyerleri ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapıların esas itibarı ile ruhsat eki projelere uygun yapılması kanuni bir zorunluluktur. Yapılarda, ruhsat ve eklerini değiştiren mimari görünümünü etkileyen tüm tadil ve tadilatlar da yapı ruhsatına tabi olup, izinsiz yapılacak her türlü inşaai faaliyetler imar mevzuatına göre idari ve cezai yaptırımlara tabidir. Ayrıca 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19.maddesinde “Kat malikleri ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” Hükmü bulunmaktadır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 61.maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 21.maddesinde “Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.” hükmü doğrultusunda yapının dış cephesini, görünümünü, kullanım şeklini ve niteliğini veya ruhsat eki olan plan ve projeleri değiştiren ve etkileyen her türlü müdahale tadilat veya tamiratın izinsiz yapılması mümkün değildir. İlgili idareden ve proje müellifinden görüş veya ruhsat alınmadan yapılacak her türlü müdahale kanunen suç oluşturacak olup, alınan konutlarda bu hususta balkon camla veya başka bir şekilde kapatılamaz yada dış duvara klima monte edilemez (klima takmak isteyenler balkonun iç duvarına gelecek şekilde ve binan estetik görümüne zarar vermeyecek şekilde monte edebilirler.)

   

 

 1. VERGİ-RESİM VE HARÇLAR :

   

  Bu satış ihalesinden dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar (K.D.V. Tellaliye, İhale Karar Damga Vergisi, ve Tapu Alım Harcı v.s.) işyerlerini alan gerçek ve tüzel kişiliklere ait olacaktır. 

   

 2. İHALENİN TEBLİĞİ :

   

  Yapılan ihale sonucunda; ihalesi üzerinde kalan taşınmazların verilip, verilmediği ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda ita amirince onaylandıktan sonra yapılacak olan tebligat sonucu kesinleşecektir.

  İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 15  (Onbeş) işgünü içinde onaylandığı gibi iptal edilebilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

  İta amirince onaylanan İhale Kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (BEŞ) işgünü içinde alıcıya, alıcının vekiline ve ya 1.dereceden yakınına ya da nüfusta kayıtlı olduğu ilgili mahalle muhtarına imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

 3. UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ :

   

  Bu İhalede doğacak anlaşmazlıklar hususunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Yukarıda 14 maddeden oluşan şartnameyi okudum ve şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Bu şartnamede yazılı olmayan durumların çözümü Belediye Kanunun 69.maddesi ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ve Şahinbey Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ile genel hukuk kurallarına göre yapılacaktır. …/…2016

                                                                                                                                                      

  T.C.KİMLİK VE VERGİ NO                      : ……………………………………………..

   

  ADI SOYADI                                    : …………………………………………….

   

  İŞ / EV TELEFONU                         : …………………………………………….

   

  CEP TELEFONU                              : …………………………………………….

   

  E- MAİL ADRESİ                             : ……………………………………………

   

  TEBLİGAT ADRFESİ                      : ……………………………………….……

   

  E- MAİL ADRESİ                                      : …………………………………………..……………….…

   

  TARİH                                              : …..../……./2016

   

  Ekler                          :    

  Ek 1 – (1 Adet tebligat bilgi formu)

  Ek 2 – (1 Adet Belediyemiz adına borcu yok formu)

  Ek 3 – (1 Adet banka kredi yazısı formu) 

 

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 19.10.2016
İhale Saati 14:30
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Yüklenici-Sözleşme Bilgileri
İhaleyi Kazanan Firma
Sözleşme Bedeli
Sözleşme Başlama Tarihi
Sözleşme Bitiş Tarihi
İhale Kik Numarası
İhale Adı
İhalenin Yaklaşık Maliyeti
İhaleye Katılanlar ve Teklif Rakamları
İhaleyi Kazanan Firma ve Teklifi
Yazdır  l 
6443 Kez Görüntülendi
Kayıt Ekleme Bilgileri
Tarih 29.09.2016 10:37:44
 
  l   Site İçi Ara
  l   Rss
  l   Basında Şahinbey
  l   Hizmet Rehberi
  l   Bilgi Edinme
  l   Bağlantı
  l   Nöbetçi Eczaneler
  l   Konuk Defteri
  l   Site Haritası
  l   WebMail
 | 
Site Yönetimi Bilgi İşlem Müdürlüğü
K7 Yazılım
1