/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
7326 Sayılı Kanuna İlişkin Yapılandırma Rehberi

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

                         MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

 UYGULAMA REHBERİ

7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin bazı pratik bilgiler aşağıda yer almaktadır:

A.KANUNUN KAPSAMI

1. Kanun hangi gelir türlerini kapsar?

Kanun, 213 sayılı Kanun kapsamındaki vergi ve harçlar, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar ve 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre tahsil edilen ücretleri kapsamaktadır.

 Bu çerçevede Müdürlüğümüz bünyesinde tahsil edilen:

 1. Emlak Vergisi
 2. Çevre Temizlik Vergisi
 3. İlan reklam Vergisi,
 4. Eğlence vergisi,
 5. Harçlar,
 6. Ecrimisil gelirleri,
 7. İdari Para Cezaları
 8. Ücrete tabi işler ve
 9. Kanun kapsamındaki diğer borçlar,

Kanun kapsamındadır.

2. Kanun hangi döneme ait borçları kapsar?

Yukarıda sayılan vergi, harç ve ücretlerden Vadesi 30.04.2021 (bu tarih dâhil) tarihinden önce olup, bu tarihten önceki dönemlere ait ve Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 (bu tarih dahil) tarihinden önce kesinleşen alacakları kapsamaktadır.

B. BAŞVURU SÜRESİ

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması gerekmektedir.

C. BAŞVURU ŞEKLİ

Dilekçe ile (matbu dilekçe Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce düzenlenmiştir.) veya posta yoluyla Belediyemize başvurulması gerekmektedir.

Başvuru, mükellef şahıs ise şahsen (vekaleti varsa vekaletname ile beraber vekil tarafından) kimlik belgesi ile, tüzel kişilerde (şirket vb) ise kanuni temsilci tarafından yapılacaktır. Kanuni temsilciden mutlaka “Yetki Belgesi” istenecektir.

Ayrıca

Söz konusu borca ilişkin dava açmamış olma şartı bulunmaktadır. Dava açılmışsa feragat edilmesi şarttır. Mükellef davadan vazgeçme dilekçesini belediyeye (Hukuk İşleri Müdürlüğüne) verme şartıyla kanun hükümlerinden yararlanabilir.

D.ALACAKLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?

1. Anapara ve cezaları:

Anapara değişmez.

Anaparaya bağlı ceza, vergi zıyaı cezası, usulsüzlük cezası tamamen silinir.

Anaparaya bağlı olmayan vergi ile ilgili cezanın % 50’si silinir.

Anaparaya vade tarihinden (vade tarihi dahil) kanunun yayın tarihine (09.06.2021) kadar (bu tarih dahil) Yİ-ÜFE uygulanır.

2. Gecikme zammı:

Vergiye ait gecikme zamları silinerek yerine, vade tarihinden (vade tarihi dâhil) kanunun yayın tarihine kadar (bu tarih dâhil) Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) uygulanır.

3. Gecikme Faizi:

Vergiye ait gecikme faizi silinerek yerine, verginin beyan edilmesi gereken tarihten, verginin tahakkuk tarihine kadar Yİ-ÜFE uygulanır.

4. İdari Para Cezaları:

Yapılandırılan tutarların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde % 25, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde ise % 12,5 indirim yapılır.

E.DAHA ÖNCE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN DURUMU:

6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

Ancak, 6183 Sayılı Kanun kapsamında tecil edilen alacaklar ile 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamamının 7326 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

İlk taksit ödeme süresi içinde (30.09.2021 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

İkinci taksit ödeme süresi içinde (30.11.2021 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin,

 Tahsilinden vazgeçilecektir.

Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gereklidir.

 

F. ÖDEME

Ödeme peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit halinde uygulanabilir. Ancak, taksit yapılacaksa taksit ayları bu sayılanlar dışında olamaz. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin dilekçede mükellef tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

Peşin ödeme yapılacaksa borcun en geç 30 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE rakamının %90 oranında ayrıca indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden %50 indirim yapılır.

Taksitle ödeme yapılacaksa 30.09.2021 tarihi ilk taksitin son ödeme tarihidir. Taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle belirlenir ve ödenir.

Her taksit şekli için, yapılandırılan borç tutarı (Anapara+Yİ-ÜFE) aşağıdaki katsayılar ile çarpılır:

1) Altı eşit taksit için (1,09)                            (12 ayda 6 taksit)

2) Dokuz eşit taksit için (1,135)                     (18 ayda 9 taksit)

3) On iki taksit için (1,18)                               (24 ayda 12 taksit)

4) On sekiz eşit taksit için (1,27)                    (36 ayda 18 taksit)

Ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarları eşit olarak hesaplanır.

Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla da ödenebilir.

 

G.ÖDEME YERLERİ:

            Ödemelerinizi;

 • Belediye binasındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine,
 • Karataş Veznesine (uzay çatılı pazar yeri bitişiği),
 • Balıklı Veznesine (balıklı parkı içi)
 • Türkiye’deki tüm PTT Şubelerine,
 • Vakıflar Bankasının tüm şubelerine ve bankamatik/ATM aracılığıyla,
 • Vakıflar Bankası bireysel internet şubesinden/bankacılığından ve
 • www.sahinbey.bel.tr adresinden Online olarak, veya
 • Belediyemizin Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesindeki TR97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına,

 Yatırabilirsiniz.

 

H. YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.


slogan2
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7