/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
MAVİKENT MAHALLESİ MAVİ ÇARŞIDA BULUNAN 12 ADET İŞYERİNİN SATIŞ ŞARTNAMESİ

MAVİKENT MAHALLESİ MAVİ ÇARŞIDA BULUNAN 12 ADET

İŞYERİNİN SATIŞ ŞARTNAMESİ.

 

 1. SATIŞIN KONUSU:  

Belediyemize ait Mavikent mahallesi Mavi Çarşıda bulunan, aşağıda, sıra no, mahalle, ada, parsel, bağımsız bölüm no, alanı, muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen, 12 adet işyerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69. Maddesinin uygulama yönetmeliği uyarınca, Belediyemizce çıkarılan Yönetmeliğin 17.maddesinin (d) bendine göre  Encümen Kararıyla satışının yapılmasına Encümenin 20/10/2021 ve 3723 sayısıyla karar verilmiştir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Prsl

B.B.
No

Alanı

Niteliği

Muhammen
Bedel

% 3 Geçici
Teminat

Zemin
Kat

Asma
Kat

Toplam

1

Mavikent

6245

7

3

50,00 m²

----------

50,00 m²

Dükkan 3

405.000 TL

12.150 TL

2

Mavikent

6245

7

4

154,50 m²

----------

154,50 m²

Dükkan 4

710.000 TL

21.300 TL

3

Mavikent

6245

7

5

154,50 m²

----------

154,50 m²

Dükkan 5

710.000 TL

21.300 TL

4

Mavikent

6245

7

6

51,50 m²

----------

51,50 m²

Dükkan 6

405.000 TL

12.150 TL

5

Mavikent

6245

7

7

104,00 m²

----------

104,00 m²

Dükkan 7

610.000 TL

18.300 TL

6

Mavikent

6245

7

8

104,00 m²

72,40 m²

176,40 m²

Dükkan 8

710.000 TL

21.300 TL

7

Mavikent

6245

7

9

53,50 m²

----------

53,50 m²

Dükkan 9

405.000 TL

12.150 TL

8

Mavikent

6245

7

10

103,35 m²

----------

103,35 m²

Dükkan 10

660.000 TL

19.800 TL

10

Mavikent

6245

7

11

100,85 m²

----------

100,85 m²

Dükkan 11

810.000 TL

24.300 TL

11

Mavikent

6245

7

12

104,55 m²

72,40 m²

176,95 m²

Dükkan 12

860.000 TL

25.800 TL

12

Mavikent

6245

7

13

104,55 m²

----------

104,55 m²

Dükkan 13

760.000 TL

22.800 TL

 

 

 1.  SATIŞ  ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

 

Satış için müracaat edecek gerçek ve tüzel kişiler, 100,00 TL. Karşılığında Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünden satış şartnamesi almalıdır. İşyeri almak isteyenler her İşyeri için ayrı ayrı şartname bedeli yatırmaları gerekmektedir. (Ayrıca satışa müracaat ettiği halde, her ne sebeple olursa olsun işyeri alamayanların, şartname bedelleri irat kaydedilecek ve geri iade edilmeyecektir.

 

 1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

 1. İşyeri satın almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler,  geçici teminatı hangi işyeri için yatırmış ise sadece o işyeri satın alabilecekleridir. Birden fazla işyeri satın almak isteyenler, her işyeri için ayrı ayrı teminat yatıracaklardır.
 2. Satışı yapılacak olan işyerlerinin  %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, teminat için ödemeler; Şahinbey Belediyesi veznelerine Türk Lirası olarak nakden yapılabileceği gibi, Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki “Şahinbey Belediyesi” nin TR970001500158007266618948 IBAN numaralı hesabına yatırabilirler veya süresiz limit dâhili Banka teminat mektubunu Şahinbey Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilirler.
 3. Gerek Bankadan yapılacak EFT/havalelerde veya nakdi ödemelerde; gerekse de teminat mektubunda açıklama kısmına müracaat edilen işyerinin bilgileri yazılmalıdır.  
 4. Gerek Bankadan yapılacak EFT/havalelerde veya nakdi ödemelerde; gerekse de teminat mektubunda açıklama kısmına müracaat edilen işyerinin bilgileri yazılmalıdır.
 1. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

 

 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz limit dâhili teminat mektupları,

 

 

 1. İŞYERİNİ ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

 

İşyeri alacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

 

 1. İstekli gerçek kişi ise:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. İşyeri alacak  gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Türkiye’de Kanuni İkametgâhı olması halinde Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Yerleşim Yeri Belgesi,
 4. Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için, Türkiye Sınırları dahilinde olmak şartıyla, adres beyanı,
 5. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 6. Noterden Tasdikli İmza Beyannamesi,
 7. Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
 8. işyeri alacak kişi tarafından  her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 9. Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,
 10. Müracaat edilen işyerine ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,
 11. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış)  belge,
 12. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

 1. İstekli tüzel kişilik ise  

 

 1. Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya Satış tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. işyerini alan kişinin tüzel kişiliği temsile ve işyeri alma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
 3. Tüzel Kişiliği temsilen işyeri alan  yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
 4. İrtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
 5. Müracaat edilen kişyerine ait geçici teminat makbuzunun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat mektubu,
 6. İşyerini almak için müracaat eden kişi tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 7. Satış şartnamesinin satın alındığına dair makbuz aslı,
 8. Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

 

Not : Yukarıda istenilen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.   

 

 1. İŞYERİ SATIN ALAMAYACAK  OLANLAR :

 

 1. İşyerini  satan idarenin;

 

 1. İta amirleri
 2. İşyeri satışını hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,
 4. (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

 

 1. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
 2. İşyeri Satış Şartnamesinde bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

 

 1.  ÖDEME ŞEKLİ:

 

 1. Satış kararının tebliğine müteakip 10  (on) gün içerisinde yatırılmış olan  % 3 geçici teminat bedeli kadar daha teminat yatırılacak ve en az % 6 kesin teminat sağlanmış olacaktır. 10 (on) gün içinde toplamda en az % 6’lık kesin teminat yatırmayanların satış işlemi tek taraflı olarak iptal edilir ve geçici teminatı irat kaydedilir. Bu şekilde satışı iptal olan işyeri tekrar satışa sunulur.
 2. İşyeri Alan Gerçek veya Tüzel kişiler, satış kararının tebliğine müteakip, 30 takvim günü içerisinde İşyeri bedelini ve satış masraflarının tamamını [Karar Damga Vergisi (Binde 5,69)9] ödeyecektir. Satışı yapılan İşyeri satış bedeli ve satış masraflarını süresi içerisinde ödemeyenlerin veya gelmeyenlerin satışı tek taraflı iptal edilerek teminatları ve yatırmış ise karar damga vergisi de irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan işyeri tekrar satışa sunulur.
 3. İşyerinin alan gerçek veya Tüzel kişiler nakit olarak yatırmış olduğu  %6’lık kesin teminatını son ödeme gününden önce Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne dilekçe vererek işyeri bedeline çevireceklerdir. Aksi takdirde kesin teminatını işyeri bedeline çevirmediği her gün için gecikme zammı alınır. Teminat için teminat mektubu getirenler de yasal süresi içerisinde (son ödeme gününe kadar) teminat miktarı tutarınca nakit parayı Belediyemiz hesabına yatırarak, teminat mektubunu geri iade almalıdır. Aksi takdirde; teminat mektubu Belediyemiz tarafından tazmin edilecektir.
 4. Banka Kredisi kullanmak isteyen gerçek veya Tüzel kişiler; şartnamemiz ekinde sunulan örnek banka taahhüt yazısını, kredi kullanacakları ilgili bankadan getireceklerdir. Banka taahhüt yazısı; İlgili bankanın antetli kağıdına yazılacak olup,  ekinde krediyi veren/onaylayan yetkililerin imza sirküleri olacaktır. Banka taahhüt yazısının şartname ekindeki örnekle birebir aynı olmaması halinde; yazının kabul edilip edilemeyeceğine Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü karar verecektir.  

 

            Ödemelerin aksaması veya geciktirilmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Yasasının 51.Maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti tatbik edilir.

 

 1. SATIŞIN FESİH SEBEPLERİ:

 

İşyerini alan Gerçek ve Tüzel kişiler, Satış şartnamesindeki tüm hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaktır. Alıcı şartname hükümlerini yerine getirmediği takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın işyeri satışı iptal edilir ve % 6 Kesin Teminatı ve yatırmış ise Karar Damga Vergisi irat kaydedilecek olup, kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Bu şekilde satışı iptal olan işyeri tekrar satışa sunulur.

 

 1.  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 1. Satışı yapılan işyerlerinin her türlü vergi, resim, harçlar, tapu masrafları ve tüm yasal masraflar işyerleri alandan tahsil edilecektir. İşyerlerinin her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler, proje bedelleri ve bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) alıcı tarafından ödenecektir. Ayrıca alıcı aboneliklerle ilgili ileride oluşabilecek proje değişiklikleri ve malzeme standartları değişimi söz konusu olduğunda her türlü tadilat ve giderleri ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.
 2. Alıcı; satış bedelini ve masraflarının tamamını belirtilen süre içerisinde ödemesine müteakip; 30 (Otuz) gün içerisinde tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı irat kaydedilir  ve karar damga vergisi iade edilmeyecektir. Kalan bakiye  ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. Alıcı, belirtilen süre içerisinde adına tapu tescil işlemi yaptıktan sonra, söz konusu işyeri ile ilgili her türlü giderleri (site aidatı, elektrik, su, doğalgaz vb. gibi tüm abonelikler,  bunlar ile ilgili masraflar, ortak yer ve tesislerin yapım, bakım, onarım ve iyileştirme vb. gibi mülkiyetten doğan giderler) ödemekle yükümlüdür. Ayrıca; varsa Belediyemiz tarafından önceden ödenen herhangi bir abonelik ücreti, demirbaş giderleri v.b. ödemeler, (aidat hariç), tapu devir işleminden önce alıcıdan tahsil edilir.
 3. Satın alınan işyeri, alıcının talebi üzerine Belediye Encümeni’nin kararıyla başkasına devir edilebilir. Belediye Encümeni devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk satıştaki alıcıdaki şartlar aranır.  Belediye Encümeninin izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde satışı iptal edilir ve alıcının teminatları ve yatırmış ise karar damga vergisi de Belediyemiz adına irat kaydedilir. Kalan bakiye olması durumunda ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır. SÖZ KONUSU İŞYERİNİN TESLİMATI;SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI YATIRILARAK, TAPU DEVRİ YAPILDIKTAN SONRA, BELEDİYEMİZİN BELİRLEYECEĞİ PROGRAM dahilinde yapılacaktır.
 4. Satışı yapılan işyerlerinin satışı bedeli ve masraflarının tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaz. Ayrıca satış bedelinin ve masraflarının tamamının belirtilen süre içerisinde ödenmesine müteakip; 30 (otuz) gün içerisinde alıcının tapu tescil işlemlerini yaptırması gerekmektedir.  Aksi takdirde satış kararı iptal edilerek, yatırmış olduğu  % 6 kesin teminatı irat kaydedilecek olup,  karar damga vergisi geri iade edilmeyecektir. Kalan bakiye,  ilgili kişinin talebi üzerine hesabına aktarılacaktır.
 5. İşyerleri HÂLİHAZIRDAKİ MEVCUT HALİYLE satılacak ve teslim edilecektir. Satışı yapılan İşyeri ilgili Belediyemiz herhangi bir tadilat veya tamirat işlemi kesinlikle yapmayacaktır. Alıcı satın almış olduğu işyeri ile ilgili tadilat veya değişiklik yapmak istediği takdirde; Belediyemizin ilgili müdürlüğünden izin almak şartıyla ve uygun görüldüğü takdirde tadilat ve değişiklik yapabilecektir. İlgili Müdürlüğün izni alındıktan sonra yapılacak olan tadilat ve işlemlerle ilgili tüm masraflar alıcı/kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Bu ve benzeri tadilat işleri ile ilgili Belediyeden herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.
 6. İşyerleri HALİHAZIRDAKİ MEVCUT HALİYLE teslim edildikten sonra kullanım hatasından kaynaklanan hasar, eksik veya kusur tespit edilmesi halinde ortaya çıkan tüm zarar ve masraflar yine alıcı/kullanıcının kendisine aittir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.  
 7. Belediyemizden izin alınmadan yapılan tadilatlardan kaynaklanan herhangi bir olaydan ve zarardan dolayı, ilgili alıcı/kullanıcı sorumlu ve mesul olacak olup, Belediyemiz mesul ve sorumlu olmayacaktır.  “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.
 8. Satışı yapılan işyerinin tesliminden sonra alıcısı/kullanıcısı tarafından oluşan veya kaynaklanan hasarlardan Belediyemiz sorumlu olmayacağı gibi, hasardan oluşan tamiratın yapılması/yaptırılması tamamıyla ilgili alıcı/kullanıcıya aittir. Bu ve benzeri işlemlerden dolayı Belediyemiz tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.
 9. Betonarme döşemelere ve asma katlara ilave yükler yüklenmeden önce ilgili statik projeye uygun çalışma yapılacak olup, ilgili yerin statik proje müellifinden (projeden sorumlu mühendis) izin alınmadan herhangi bir ilave yük yüklenmesine izin verilmeyecektir. Aksi halde oluşabilecek/oluşan zararlardan ilgili alıcı/kullanıcı sorumludur. “Bu gibi durumlar nedeni ile Belediyemize karşı herhangi bir dava (tazminat, alacak vb.) ve icra takibi açılamayacaktır”.
 10. Yapılabilecek olan tadilatlar kullanıcıların kendi bağımsız bölümleri dâhilinde geçerli olup, müşterek kısımlarla ilgili olmayacak, binanın teknik ve estetik özellikleri ile ve yönetim planı ile bağdaşır olacaktır.
 11. İhale Komisyonu (Encümen) Satışı kısmen veya tamamen onaylayabilir veya iptal edebilir. İhale komisyonunun bu hususta alacağı kararlar kesindir.
 12. Alıcı, satın aldığı işyerit ile ilgili ; Site içinde yapılan ve yapılacak olan demirbaşlar, Bina içerisinde yapılan ve yapılacak olan demirbaş harcamaları dahil, elektrik ve su abonelik, doğalgaz abonelik, doğalgaz tesisatı ve doğalgaz güvence bedeli olarak Belediye tarafından Doğalgaz firmalarına veya demirbaş harcamalarından dolayı;  Site yönetimine veya site ve bina yöneticilerine satış öncesi  ödemiş olduğu bir bedel varsa ödenmiş olduğu bedeller satış bedeli ve satış masraflarına ilave olarak,  tapu tescil işleminden önce Belediye hesabına/veznesine geri ödeyecektir. Aksi takdirde Belediyemiz tarafından tapu devir işlemi yapılmayacaktır.

 

 1. VERGİ-RESİM VE HARÇLAR :

 

Bu satıştan dolayı meydana gelecek olan tüm masraflar (Karar Damga Vergisi, ve Tapu Alım Harcı v.s.) işyerini alan gerçek ve tüzel kişiliklere ait olacaktır.

 

 1. SATIŞ KARARININ TEBLİĞİ VE ONAYI:

 

Alıcının satış dilekçesiyle Belediyemize müracaatı sonucu, alınacak Encümen kararının onayına/İmzalanmasına müteakip, yazılacak satış tebligatının en geç 5 (BEŞ) işgünü içinde alıcıya, alıcının vekiline ve ya 1.dereceden yakınına yada nüfusta kayıtlı olduğu ilgili mahalle muhtarına imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir.

 

 1.  UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİİ :

 

Bu satıştan doğacak anlaşmazlıklar hususunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarıda 12 maddeden oluşan şartnameyi okudum ve şartname hükümlerini aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Bu şartnamede yazılı olmayan durumların çözümü Belediye Kanunun 69.maddesi ile Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ve Şahinbey Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik ile genel hukuk kurallarına göre yapılacaktır.

                                                                                                                                                     

T.C.KİMLİK VE VERGİ NO: ……………………………………………..

 

ADI SOYADI: …………………………………………….

 

İŞ / EV TELEFONU: …………………………………………….

 

CEP TELEFONU: …………………………………………….

 

E- MAİL ADRESİ: ……………………………………………

 

TEBLİGAT ADRESİ: ……………………………………….……

 

TARİH : …..../…./2021

 

 •  

Ek 1 – (1 Adet Belediyemiz adına borcu yok formu)

Ek 2 – (1 Adet banka kredi yazısı formu)                 


slogan3
Şahinbey Belediyesi Bilgi İşlem l Yazılım K7